Skip to main content

Handy JavaScript object literal of basic and extended CSS colors by keyword.

/**
 * CSS basic and extended color reference.
 *
 * http://www.w3.org/TR/css3-color/
 *
 * @type {Object}
 */
var colors = {

  basic: {
    black:  { hex: "#000000", dec: "0,0,0" },
    silver: { hex: "#C0C0C0", dec: "192,192,192" },
    gray:  { hex: "#808080", dec: "128,128,128" },
    white:  { hex: "#FFFFFF", dec: "255,255,255" },
    maroon: { hex: "#800000", dec: "128,0,0" },
    red:   { hex: "#FF0000", dec: "255,0,0" },
    purple: { hex: "#800080", dec: "128,0,128" },
    fuchsia: { hex: "#FF00FF", dec: "255,0,255" },
    green:  { hex: "#008000", dec: "0,128,0" },
    lime:  { hex: "#00FF00", dec: "0,255,0" },
    olive:  { hex: "#808000", dec: "128,128,0" },
    yellow: { hex: "#FFFF00", dec: "255,255,0" },
    navy:  { hex: "#000080", dec: "0,0,128" },
    blue:  { hex: "#0000FF", dec: "0,0,255" },
    teal:  { hex: "#008080", dec: "0,128,128" },
    aqua:  { hex: "#00FFFF", dec: "0,255,255" }
  },

  extended: {
    aliceblue:       { hex: "#F0F8FF", dec: "240,248,255" },
    antiquewhite:     { hex: "#FAEBD7", dec: "250,235,215" },
    aqua:         { hex: "#00FFFF", dec: "0,255,255" },
    aquamarine:      { hex: "#7FFFD4", dec: "127,255,212" },
    azure:         { hex: "#F0FFFF", dec: "240,255,255" },
    beige:         { hex: "#F5F5DC", dec: "245,245,220" },
    bisque:        { hex: "#FFE4C4", dec: "255,228,196" },
    black:         { hex: "#000000", dec: "0,0,0" },
    blanchedalmond:    { hex: "#FFEBCD", dec: "255,235,205" },
    blue:         { hex: "#0000FF", dec: "0,0,255" },
    blueviolet:      { hex: "#8A2BE2", dec: "138,43,226" },
    brown:         { hex: "#A52A2A", dec: "165,42,42" },
    burlywood:       { hex: "#DEB887", dec: "222,184,135" },
    cadetblue:       { hex: "#5F9EA0", dec: "95,158,160" },
    chartreuse:      { hex: "#7FFF00", dec: "127,255,0" },
    chocolate:       { hex: "#D2691E", dec: "210,105,30" },
    coral:         { hex: "#FF7F50", dec: "255,127,80" },
    cornflowerblue:    { hex: "#6495ED", dec: "100,149,237" },
    cornsilk:       { hex: "#FFF8DC", dec: "255,248,220" },
    crimson:        { hex: "#DC143C", dec: "220,20,60" },
    cyan:         { hex: "#00FFFF", dec: "0,255,255" },
    darkblue:       { hex: "#00008B", dec: "0,0,139" },
    darkcyan:       { hex: "#008B8B", dec: "0,139,139" },
    darkgoldenrod:     { hex: "#B8860B", dec: "184,134,11" },
    darkgray:       { hex: "#A9A9A9", dec: "169,169,169" },
    darkgreen:       { hex: "#006400", dec: "0,100,0" },
    darkgrey:       { hex: "#A9A9A9", dec: "169,169,169" },
    darkkhaki:       { hex: "#BDB76B", dec: "189,183,107" },
    darkmagenta:      { hex: "#8B008B", dec: "139,0,139" },
    darkolivegreen:    { hex: "#556B2F", dec: "85,107,47" },
    darkorange:      { hex: "#FF8C00", dec: "255,140,0" },
    darkorchid:      { hex: "#9932CC", dec: "153,50,204" },
    darkred:        { hex: "#8B0000", dec: "139,0,0" },
    darksalmon:      { hex: "#E9967A", dec: "233,150,122" },
    darkseagreen:     { hex: "#8FBC8F", dec: "143,188,143" },
    darkslateblue:     { hex: "#483D8B", dec: "72,61,139" },
    darkslategray:     { hex: "#2F4F4F", dec: "47,79,79" },
    darkslategrey:     { hex: "#2F4F4F", dec: "47,79,79" },
    darkturquoise:     { hex: "#00CED1", dec: "0,206,209" },
    darkviolet:      { hex: "#9400D3", dec: "148,0,211" },
    deeppink:       { hex: "#FF1493", dec: "255,20,147" },
    deepskyblue:      { hex: "#00BFFF", dec: "0,191,255" },
    dimgray:        { hex: "#696969", dec: "105,105,105" },
    dimgrey:        { hex: "#696969", dec: "105,105,105" },
    dodgerblue:      { hex: "#1E90FF", dec: "30,144,255" },
    firebrick:       { hex: "#B22222", dec: "178,34,34" },
    floralwhite:      { hex: "#FFFAF0", dec: "255,250,240" },
    forestgreen:      { hex: "#228B22", dec: "34,139,34" },
    fuchsia:        { hex: "#FF00FF", dec: "255,0,255" },
    gainsboro:       { hex: "#DCDCDC", dec: "220,220,220" },
    ghostwhite:      { hex: "#F8F8FF", dec: "248,248,255" },
    gold:         { hex: "#FFD700", dec: "255,215,0" },
    goldenrod:       { hex: "#DAA520", dec: "218,165,32" },
    gray:         { hex: "#808080", dec: "128,128,128" },
    green:         { hex: "#008000", dec: "0,128,0" },
    greenyellow:      { hex: "#ADFF2F", dec: "173,255,47" },
    grey:         { hex: "#808080", dec: "128,128,128" },
    honeydew:       { hex: "#F0FFF0", dec: "240,255,240" },
    hotpink:        { hex: "#FF69B4", dec: "255,105,180" },
    indianred:       { hex: "#CD5C5C", dec: "205,92,92" },
    indigo:        { hex: "#4B0082", dec: "75,0,130" },
    ivory:         { hex: "#FFFFF0", dec: "255,255,240" },
    khaki:         { hex: "#F0E68C", dec: "240,230,140" },
    lavender:       { hex: "#E6E6FA", dec: "230,230,250" },
    lavenderblush:     { hex: "#FFF0F5", dec: "255,240,245" },
    lawngreen:       { hex: "#7CFC00", dec: "124,252,0" },
    lemonchiffon:     { hex: "#FFFACD", dec: "255,250,205" },
    lightblue:       { hex: "#ADD8E6", dec: "173,216,230" },
    lightcoral:      { hex: "#F08080", dec: "240,128,128" },
    lightcyan:       { hex: "#E0FFFF", dec: "224,255,255" },
    lightgoldenrodyellow: { hex: "#FAFAD2", dec: "250,250,210" },
    lightgray:       { hex: "#D3D3D3", dec: "211,211,211" },
    lightgreen:      { hex: "#90EE90", dec: "144,238,144" },
    lightgrey:       { hex: "#D3D3D3", dec: "211,211,211" },
    lightpink:       { hex: "#FFB6C1", dec: "255,182,193" },
    lightsalmon:      { hex: "#FFA07A", dec: "255,160,122" },
    lightseagreen:     { hex: "#20B2AA", dec: "32,178,170" },
    lightskyblue:     { hex: "#87CEFA", dec: "135,206,250" },
    lightslategray:    { hex: "#778899", dec: "119,136,153" },
    lightslategrey:    { hex: "#778899", dec: "119,136,153" },
    lightsteelblue:    { hex: "#B0C4DE", dec: "176,196,222" },
    lightyellow:      { hex: "#FFFFE0", dec: "255,255,224" },
    lime:         { hex: "#00FF00", dec: "0,255,0" },
    limegreen:       { hex: "#32CD32", dec: "50,205,50" },
    linen:         { hex: "#FAF0E6", dec: "250,240,230" },
    magenta:        { hex: "#FF00FF", dec: "255,0,255" },
    maroon:        { hex: "#800000", dec: "128,0,0" },
    mediumaquamarine:   { hex: "#66CDAA", dec: "102,205,170" },
    mediumblue:      { hex: "#0000CD", dec: "0,0,205" },
    mediumorchid:     { hex: "#BA55D3", dec: "186,85,211" },
    mediumpurple:     { hex: "#9370DB", dec: "147,112,219" },
    mediumseagreen:    { hex: "#3CB371", dec: "60,179,113" },
    mediumslateblue:    { hex: "#7B68EE", dec: "123,104,238" },
    mediumspringgreen:   { hex: "#00FA9A", dec: "0,250,154" },
    mediumturquoise:    { hex: "#48D1CC", dec: "72,209,204" },
    mediumvioletred:    { hex: "#C71585", dec: "199,21,133" },
    midnightblue:     { hex: "#191970", dec: "25,25,112" },
    mintcream:       { hex: "#F5FFFA", dec: "245,255,250" },
    mistyrose:       { hex: "#FFE4E1", dec: "255,228,225" },
    moccasin:       { hex: "#FFE4B5", dec: "255,228,181" },
    navajowhite:      { hex: "#FFDEAD", dec: "255,222,173" },
    navy:         { hex: "#000080", dec: "0,0,128" },
    oldlace:        { hex: "#FDF5E6", dec: "253,245,230" },
    olive:         { hex: "#808000", dec: "128,128,0" },
    olivedrab:       { hex: "#6B8E23", dec: "107,142,35" },
    orange:        { hex: "#FFA500", dec: "255,165,0" },
    orangered:       { hex: "#FF4500", dec: "255,69,0" },
    orchid:        { hex: "#DA70D6", dec: "218,112,214" },
    palegoldenrod:     { hex: "#EEE8AA", dec: "238,232,170" },
    palegreen:       { hex: "#98FB98", dec: "152,251,152" },
    paleturquoise:     { hex: "#AFEEEE", dec: "175,238,238" },
    palevioletred:     { hex: "#DB7093", dec: "219,112,147" },
    papayawhip:      { hex: "#FFEFD5", dec: "255,239,213" },
    peachpuff:       { hex: "#FFDAB9", dec: "255,218,185" },
    peru:         { hex: "#CD853F", dec: "205,133,63" },
    pink:         { hex: "#FFC0CB", dec: "255,192,203" },
    plum:         { hex: "#DDA0DD", dec: "221,160,221" },
    powderblue:      { hex: "#B0E0E6", dec: "176,224,230" },
    purple:        { hex: "#800080", dec: "128,0,128" },
    red:          { hex: "#FF0000", dec: "255,0,0" },
    rosybrown:       { hex: "#BC8F8F", dec: "188,143,143" },
    royalblue:       { hex: "#4169E1", dec: "65,105,225" },
    saddlebrown:      { hex: "#8B4513", dec: "139,69,19" },
    salmon:        { hex: "#FA8072", dec: "250,128,114" },
    sandybrown:      { hex: "#F4A460", dec: "244,164,96" },
    seagreen:       { hex: "#2E8B57", dec: "46,139,87" },
    seashell:       { hex: "#FFF5EE", dec: "255,245,238" },
    sienna:        { hex: "#A0522D", dec: "160,82,45" },
    silver:        { hex: "#C0C0C0", dec: "192,192,192" },
    skyblue:        { hex: "#87CEEB", dec: "135,206,235" },
    slateblue:       { hex: "#6A5ACD", dec: "106,90,205" },
    slategray:       { hex: "#708090", dec: "112,128,144" },
    slategrey:       { hex: "#708090", dec: "112,128,144" },
    snow:         { hex: "#FFFAFA", dec: "255,250,250" },
    springgreen:      { hex: "#00FF7F", dec: "0,255,127" },
    steelblue:       { hex: "#4682B4", dec: "70,130,180" },
    tan:          { hex: "#D2B48C", dec: "210,180,140" },
    teal:         { hex: "#008080", dec: "0,128,128" },
    thistle:        { hex: "#D8BFD8", dec: "216,191,216" },
    tomato:        { hex: "#FF6347", dec: "255,99,71" },
    turquoise:       { hex: "#40E0D0", dec: "64,224,208" },
    violet:        { hex: "#EE82EE", dec: "238,130,238" },
    wheat:         { hex: "#F5DEB3", dec: "245,222,179" },
    white:         { hex: "#FFFFFF", dec: "255,255,255" },
    whitesmoke:      { hex: "#F5F5F5", dec: "245,245,245" },
    yellow:        { hex: "#FFFF00", dec: "255,255,0" },
    yellowgreen:      { hex: "#9ACD32", dec: "154,205,50" }
  }

};